อาหารเสริม Growth Factor

เพิ่มอัตราการผลิต Growth Hormones ของร่างกาย ซึ่งถือเป็น “น้ำพุแห่งขีวิต” เพราะสาเหตุหลักที่เราหยุดสูงเมื่ออายุมากขึ้นผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นหรืออายุ 23 ปีไปแล้ว เป็นเพราะว่าต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) ของเราหยุดทำงาน ทำให้ต่อมใต้สมองไม่สามารถผลิต โกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มความสูงในวัยเจริญเติบโต เมื่อรับประทานจะสามารถกระตุ้นต่อมพิทูอิทารีให้

Growth Factor Dietary supplement

increases the production of the growth hormone, which is considered the “fountain of life”. The main reason that we get older but stop getting taller (when passed through the adolescent or 23 years old) is because our pituitary gland stops working. When this happens, it means the pituitary gland is not able to produce the growth hormone, which is a hormone that helps increase height as we growing up. The great news is that the pituitary gland can be stimulated back into working again if we obtain the right supplements.